Toujours, tourjours gum-tree!

THOMSON, SIR EDWARD DEAS